చిట్టి చిలకమ్మ (chitti chilakamma rhymes) | Telugu Rhymes

Chitti Chilakamma Rhymes || Telugu Rhymes

Chitti Chilakamma

Amma Kottindaa

Thota kellava

Pandu Techhava

Gootlo Pettava

Gutukkana Mingaava

chitti chilakamma
Chitti Chilakamma Rhymes

Telugu Rhymes : Chitti Chilakamma Rhymes

చిట్టి చిలకమ్మ

అమ్మ కోటిండా

తోట కెల్లావ

పండు తెచ్హావ

గూట్లో పెట్టావా

గుటుక్కనా మింగావా

 

Please Click Here for More videos

Home

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *